top

En psykolog har en femårig universitetsutbildning på psykologlinjen/psykologprogrammet. Inom ramen för den utbildningen läser man allmän psykologi som personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, gruppsykologi, organisationspsykologi, pedagogik, sociologi, forskningsmetodik och statistik. Därefter gör man ett års praktiktjänst (som PTP psykolog) under handledning. Efter att ha erhållit sitt examensbevis kan man söka legitimation hos socialstyrelsen.

 

En psykolog är utbildad inom den allmänna psykologi som rör alla människor i olika tänkbara sammanhang i livet och använder dessa kunskaper inom flera olika områden.

 

Som psykolog kan man specialisera sig och arbeta med t.ex. neuropsykologi med utredning och bedömning, inom skola och utbildning, inom organisation och arbetsliv, med metodutveckling och forskning.

I psykologutbildningen ingår en grundläggande psykoterapeututbildning, men alla psykologer arbetar inte kliniskt med behandling.

En psykoterapeut har en 3 årig vidare/påbyggnads utbildning som bygger på adekvat universitets- eller högskoleutbildning som t.ex. psykolog, läkare, socionom, sjukgymnast eller sjuksköterska. Efter genomgången utbildning vid en av Högskoleämbetet godkänd utbildningsenhet med examinationsrätt kan man ansöka om legitimation från socialstyrelsen. Som psykoterapeut arbetar man huvudsakligen kliniskt med behandling/psykoterapi, individuellt eller i grupp. En psykoterapeut är speciellt utbildad för att hantera de svårigheter och problem som vi människor kan uppleva och som hindrar oss från att leva ett liv i harmoni med oss själva och vår omgivning. Det kan vara svåra erfarenheter som vi bär med oss från vårt förflutna och som vi behöver hjälp att förhålla oss till. Det kan t.ex. vara depression, ångest och fobier, relationsproblem, bristande självtillit och instabil självkänsla. Psykoterapeuter arbetar utifrån olika teoretiska utgångspunkter som t.ex. psykodynamisk, kognitiv, relationell och existentiell teori.

En psykiater är en läkare med specialisering i psykiatri, diagnostisering och farmakologisk behandling/terapi. Leg. Psykolog och leg psykoterapeut är skyddade yrkestitlar. Man lyder under Socialstyrelsens tillsyn, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och sekretesslagens bestämmelser om tystnadsplikt.