top

Privatpersoner

Företag

• Ej tidbegränsad psykoterapi
• Fokuserad korttidsterapi
• Coaching
• Handledning/konsultation
• Krissamtal
• Stresshantering
• Personlig utveckling i grupp
• Gruppsykoterapi/psykodrama
• Parsamtal

• Individuellt samtalsstöd till anställda och chefer
• Coaching
• Handledning/konsultation
• Stresshantering
• Krissamtal
• Konflikthantering
• Kurser i personlig utveckling
• Seminarier
• Workshops
• Teambuilding

 

Psykoterapi

 

Fokuserad psykoterapi:

Om du har en avgränsad frågeställning eller ett avgränsat problem som du vill bearbeta kan det vara lämpligt med fokuserad korttidsterapi. Vi kommer överens om ett avgränsat tema där du upplever att du har svårigheter och där du vill ha en förändring och uppnå vissa bestämda mål. Som psykoterapeut är jag aktiv och drivande för att du ska hålla dig till temat och hålla kvar fokus på det du vill förändra. Det vanligaste är att man träffas ca 10-20 gånger.

 

Icke tidbegränsad psykoterapi:

Om du upplever att du har svårigheter som är av mer komplex eller diffus karaktär kan det var mer lämpligt med en icke tidsbegränsad psykoterapi. Du kanske plågas av ångest och rädslor, har brist på självtillit eller svårigheter i kontakten med andra. Du har då möjlighet att fokusera på flera teman och få en djupare förståelse av dig själv och varför du handlar som du gör i olika situationer. Du kan förhålla dig fritt till olika samtalsämnen och allt är tillåtet att ta upp och prata om. Som terapeut lyssnar jag aktivt och kommer med frågor, idéer och reaktioner kring det du tar upp. Målet med terapin är att du ska få en ökad förståelse av dig själv ,varför du reagerar som du gör i olika situationer och hitta ett nytt förhållningssätt.

Enligt relationell psykoterapi, som till stor del är min teoretiska utgångspunkt, är grundtanken att vi formas till stor del genom möten med andra människor i vår omgivning. I relationell psykoterapi utforskar du dig själv i mötet med terapeuten. Den relation som uppstår i mötet mellan terapeut och klient kan ge en trygg bas för att våga utforska sin inre värld.

I en icke tidsbegränsad terapi är det vanliga att man träffas en till två gånger i veckan, 45- 60 min/gång, under ett till några års tid.


Coaching

Coaching syftar till personlig och professionell utveckling. Du upplever inte att du har några större psykiska svårigheter eller problem. Du vet egentligen själv vad det är du vill och behöver. Det du önskar är att få en ännu tydligare bild av vad du vill med ditt liv, sätta upp mål och riktlinjer. Som coach finns jag vid din sida för att uppmuntra och inspirera dig till att uppnå önskade mål. Det kan gälla både privatliv och yrkesliv. Vi träffas med en viss frekvens som vi gemensamt kommer överens om. Antalet träffar kan variera från några få gånger till att man träffar sin coach regelbundet under en tid.

 

Personlig utveckling

Om du upplever att livet fungerar ganska bra men vill lära känna dig själv bättre, förbättra din självkänsla och ditt självförtroende, upptäcka nya sidor hos dig själv och hitta nya strategier då kan en kurs i personlig utveckling vara det som är mest lämpligt. Du får då möjlighet att tillsammans med andra utforska dig själv, dina resurser och lära dig använda hela din potential.

 

Parsamtal

Du och din partner kanske upplever att ni har svårigheter att kommunicera och att ni inte når fram till varandra. Ni har hamnat i negativa relations- och beteendemönster. Ni har svårt att själva se vad som egentligen är problemet. Då kan det vara bra att träffa en professionell tredje part, som har ett utanförperspektiv, som finns med och styr upp samtalet och som lär ut verktyg för hur man mer konstruktivt kan kommunicera och lösa konflikter.

 

Gruppterapi

Många svårigheter som vi har som människor handlar om hur vi relaterar till andra och hur vi förhåller oss till grupper. När vi kommer till en ny grupp aktualiseras alla de erfarenheter vi har, positiva och negativa, från grupper vi varit medlemmar i tidigare. I gruppterapi får du möjlighet att utforska hur du själv fungerar i grupper och får möjlighet att träna på nya sätt att vara och förhålla dig. Du har också möjlighet att lära av andras erfarenheter, få feedback och stöd från de andra gruppmedlemmarna.

I den gruppsykoterapi som jag erbjuder använder jag mig förutom av samtal också av gestaltande metoder. Det är ett effektivt sätt att integrera tanke, känsla och handling och att träna nya roller och förhållningssätt.

 

Stresshantering

Ibland kan vi ha perioder i livet där vi lätt hamnar i situationer som vi upplever som pressande och stressande. Vi upplever inte att vi har kontroll över våra liv.

Då kan vi behöva hjälp och stöd i att stanna upp och reflektera kring oss själva och vår nuvarande livssituation.

Vi kan behöva kartlägga vilka olika stressfaktorer, inre och yttre, som bidrar till upplevelsen av stress. Vi kan behöva undersöka hur vi prioriterar vår tid både i arbetet och privat.

En av de metoder som jag använder vid stresshantering är fokuserad andning, kroppsscanning och enkla yogaövningar som bidrar till Mindfullnes–fokuserad närvaro och acceptans. Att vara fokuserat närvarande och accepterande innebär inte att man lägger sig platt. Det innebär snarare att man har ett aktivt förhållningssätt till livet och till sig själv och sitt förflutna.

 

Krishantering

När något oförutsett inträffar i livet kan våra livsbetingelser förändras dramatiskt. Personer som annars är välfungerande kan reagera med olika krisreaktioner. Vi kan uppleva allt som ett enda kaos och inte veta hur vi ska gå vidare. Ibland kan den här känslan vara så svår att hantera att vi kan behöva stöd i att stå ut med situationen som den är just nu, hjälp att förstå våra reaktioner och att hitta en struktur i allt det svåra och kaosartade.

Sådana oförutsedda och svåra situationer kan t.ex. vara uppsägning, sjukdom, skilsmässa, dödsfall.

Det kan räcka med ett par samtal men ibland behövs en betydligt längre kontakt.

 

Konflikthantering

Konflikter är på gott och ont. Konflikter är naturliga och praktiskt taget överallt där människor samverkar uppstår konflikter. Det är alltid en signal om att något inte står rätt till men det finns även en inneboende möjlighet till utveckling. Oftast är vi inte rädda för själva konflikten utan för dess konsekvenser.

En förutsättning för att lösa en konflikt är att åtminstone en av parterna definierar den som en konflikt och att samtliga inblandade parter verkligen vill lösa den.

Genom att ta fram konflikten i dagsljuset förlorar den ofta sin makt.

 

Fyra steg i konfliktarbetet:

* Erkänna och tydliggöra konflikten.
* Bli eniga om vari konflikten består.
* Identifiera faran och hotet, den destruktiva komponenten.
* Identifiera möjligheterna och resurserna, den konstruktiva komponenten.


Handledning och konsultation

Handledning kan ske både individuellt och i grupp. Ofta används begreppen handledning och konsultation synonymt. Handledning avser handledning till personer av samma yrkeskategori som handledaren. Konsultation avser handledning av personer av en annan yrkeskategori än den jag själv har som handledare.

Oavsett vad man kallar det är det är en process där den handledde har möjlighet att reflektera över sin yrkesroll och både positiva och negativa aspekter av den. Syftet är att utvecklas som individ och som grupp, att öka sin kompetens och sitt yrkeskunnande.

 

Handledning är ett sätt att ta hand om sig själv som ledare och att ta hand sin personal. Att erbjuda yrkeshandledning till personal är att vårda den och att förebygga utmattning.

Det vanliga är att man som grupp träffas två – tre timmar varannan vecka - en gång i månaden .